Tergooi
is transparant

   

In Tergooi betekent kwaliteit dat we doorlopend ontdekken hoe zorg beter kan. Daarom kijken we goed naar de resultaten van onze zorg. We leren van wat er goed ging, volgens plan. We leren ook door te onderzoeken wat we beter moeten doen. Met elkaar blijven we meten en verbeteren.

Vanzelfsprekend nemen we deel aan landelijke initiatieven op dit gebied. Zo hebben we een programma voor veilige zorg en vergelijken we onze resultaten met die van andere ziekenhuizen.
 

 

We willen u zorg van goede kwaliteit geven, afgestemd op uw reële behoeften en verwachtingen. In Tergooi hebben we dat geformuleerd als: zinvolle zorg, duurzaam en doordacht.

Over onze zorg zijn we transparant.

Op www.tergooitransparant.nl delen we daarom graag onze resultaten met u.

Onze
resultaten


Op deze pagina vindt u de resultaten van de kwaliteit van onze zorg.
U vindt er uitleg over wat wij verstaan onder het begrip kwaliteit, onze resultaten bij het
landelijk kwaliteitsvenster en bij de kwaliteitsindicatoren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Bij het klikken op links wordt u doorverwezen naar externe websites. Als u wilt terugkeren naar deze website
dient u het nieuw geopende venster te sluiten.

Kwaliteit
in Tergooi

   

Tergooi vindt dat u erop moet kunnen vertrouwen dat de zorg die u krijgt van goede kwaliteit is. Kwaliteit is bij ons zorg die:

 • veilig;
 • klantgericht;
 • effectief;
 • tijdig en toegankelijk;
 • efficiënt en
 • duurzaam is. 
We leggen deze begrippen graag aan u uit.
 
 
Veiligheid

U mag erop vertrouwen dat wij er alles aan doen om te voorkomen dat u schade oploopt door onze zorg en uw verblijf in het ziekenhuis.

Klantgerichtheid

U mag erop vertrouwen dat wij u gastvrij ontvangen en vriendelijk bejegenen, dat we geïnteresseerd zijn in u en waar mogelijk voldoen aan uw reële wensen en verwachtingen.


 

   
Effectiviteit

U mag erop vertrouwen dat de zorg die wij geven van hoogwaardig professioneel niveau is.

Tijdigheid en toegankelijkheid

U mag erop vertrouwen dat wij onze zorg zo organiseren dat u snel terecht kunt en vlot wordt geholpen.

Efficiëntie

U mag erop vertrouwen dat wij er naar streven verspilling van middelen, materialen, mensen (tijd) te voorkomen en doelmatig te werken.

 
Duurzaamheid

U mag erop vertrouwen dat wij doordacht en verantwoordelijk omgaan met mens en milieu en dus duurzame, zinvolle zorg leveren.

Deze zes aspecten vormen de basis voor al onze activiteiten op het gebied van kwaliteit.

Overlevingscijfers
kanker

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, delen we graag relevante informatie met u. Ook over onze zorgresultaten. Daar willen we namelijk zo transparant mogelijk over zijn. U vindt hier daarom de overlevingscijfers van de vijf meest voorkomende soorten van kanker in ons ziekenhuis. De overlevingscijfers geven een beeld van het percentage patiënten dat na diagnose in de jaren na die diagnose nog in leven is.

In de grafieken ziet u hoe ons overlevingscijfer zich verhoudt tot het landelijke cijfer. We kijken aan de hand van deze cijfers en andere zorgresultaten voortdurend kritisch naar onze zorg. Zo ontdekken we wat goed gaat en wat we moeten verbeteren.

  De overlevingscijfers zijn berekend op basis van patiënten vanaf hun diagnose in Tergooi. Wie diagnose of behandeling kreeg in een ander ziekenhuis, is niet in de cijfers over Tergooi meegenomen. Verder reiken we u graag de volgende uitgangspunten aan.

 • De overlevingscijfers worden in de Nederlandse ziekenhuizen op dezelfde manier verzameld en zijn in beheer van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).
 • De overlevingscijfers zijn berekend op basis van algemene kenmerken die een invloed hebben op sterfte zoals bijvoorbeeld leeftijd, geslacht en kalenderjaar. Die zogenaamde 'relatieve' overlevingscijfers geven een benadering van de 'kankerspecifieke' overlevingscijfers.

 

 

 
 • Alle patiënten zijn gevolgd tot aan datum van overlijden of tot 1 februari 2014. Wanneer een patiënt emigreerde, is hij vanaf de emigratiedatum niet meer meegenomen in de berekeningen.
 • De overlevingscijfers geven een beeld over een groep patiënten. Dit is niet een-op-een te vertalen naar uw individuele situatie. Daarover kan uw arts in Tergooi u uiteraard altijd meer vertellen.
 • De cijfers geven een beeld over patiënten met de eerste diagnose in de periode 2010-2012.
 • Hoe verder kanker gevorderd is, hoe lager het percentage overleving. Daarom zijn de overlevingscijfers ingedeeld in verschillende stadia.

 

 
 • Het betrouwbaarheidsinterval is een maat voor de onzekerheid van het cijfer. Soms zijn er veel patiënten op basis waarvoor cijfers kunnen worden berekend, soms zijn er weinig. Bij weinig patiënten, is het betrouwbaarheidsinterval groter en is er statistisch minder zekerheid over het berekende cijfer.

U vindt hier de overlevingscijfers als PDF:
Overlevingscijfers borstkanker
Overlevingscijfers dikkedarmkanker
Overlevingscijfers longkanker
Overlevingscijfers melanoom
Overlevingscijfers prostaatkanker


Overleving van patiënten met
borstkanker
 


  Overlevingskansen borstkanker

Overleving van patiënten met
borstkanker stadium I
 

Overleving van patiënten met
borstkanker stadium II

Overleving van patiënten met
borstkanker stadium III
 

Overleving van patiënten met
borstkanker stadium IV
 

Overleving van patiënten met
dikkedarmkanker
   
 

Overleving van patiënten met
dikkedarmkanker stadium I
 

Overleving van patiënten met
dikkedarmkanker stadium II

Overleving van patiënten met
dikkedarmkanker stadium III
 

Overleving van patiënten met
dikkedarmkanker stadium IV

Overleving van patiënten met
niet-kleincellig longkanker stadium I
 

Overleving van patiënten met
niet-kleincellig longkanker stadium II


Overleving van patiënten met
niet-kleincellig longkanker stadium III
 

Overleving van patiënten met
niet-kleincellig longkanker stadium IV

Overleving van patiënten met
limited kleincellig longkanker
 

Overleving van patiënten met
extensive kleincellig longkanker


Overleving van patiënten met
niet-kleincellig longkanker
 

Overleving van patiënten met
kleincellig longkanker

Overleving van patiënten met
melanoom
 
 
 

Overleving van patiënten met
melanoom stadium I
 

Overleving van patiënten met
melanoom stadium II


Overleving van patiënten met
melanoom stadium III
 

Overleving van patiënten met
melanoom stadium IV

Overleving van patiënten met
prostaatkanker
 
 
 

Overleving van patiënten met
prostaatkanker stadium I
 

Overleving van patiënten met
prostaatkanker stadium II


Overleving van patiënten met
prostaatkanker stadium III
 

Overleving van patiënten met
prostaatkanker stadium IV

Meetbaar
beter

   

De afdeling Cardiologie van Tergooi is als dottercentrum aangesloten bij de stichting Meetbaar Beter. Dit is een samenwerking tussen De Hart&Vaatgroep, Zilveren Kruis Achmea om resultaten van behandelingen begrijpelijk en inzichtelijk te maken voor patiënten. Volgens De Hart&Vaatgroep, Nederlands grootste hartpatiënten-organisatie, is dit belangrijk om twee redenen:

  1. Hartpatiënten krijgen een beter idee bij wat ze kunnen
    verwachten van een bepaalde behandeling;

2. Deze informatie kan als basis dienen in gesprekken met
     artsen en leiden tot meer samenspraak tussen patiënt
     en arts.Doelstelling

   

In de methodiek die Meetbaar Beter hanteert wordt op het gebied van dotterbehandelingen (zoals in Tergooi) en bypassoperaties (zoals in een van de hartcentra) gekeken naar de volgende zaken:

 • Worden mijn klachten verholpen?
 • Wordt mijn kwaliteit van leven beter?
 • Wat is de kans om te overleven en op complicaties?
  U vindt in het 'Boek 2015' en de infographics van Meetbaar Beter de uitkomsten van dotterbehandelingen in de bij Meetbaar Beter aangesloten Nederlandse ziekenhuizen. Als u benieuwd bent naar de betekenis van de specifieke resultaten van het dottercentrum van Tergooi, dan kan uw cardioloog ze met u doornemen.

Kwaliteits
venster

Welke resultaten Tergooi behaalt voor wat betreft patiëntervaringen, werk van artsen,
wachttijden, risicovolle operaties, medicijnen, infecties, pijn, sterfte, keurmerken en tevredenheid van medewerkers vindt u op het kwaliteitsvenster van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.

Kwaliteits
indicatoren

 

 

Hoe het met onze zorg is gesteld laten we zien door middel van de jaarlijkse publicatie van kwaliteitsindicatoren. Alle ziekenhuizen in Nederland zijn verplicht een aantal kwaliteitsindicatoren aan te leveren aan onder andere de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De Inspectie toetst hiermee de kwaliteit van zorg in de ziekenhuizen.

 

U kunt Tergooi op deze manier vergelijken met andere ziekenhuizen in Nederland. Samen met onze collega’s werken we continu aan prestatieverbeteringen. Daarbij betrekken we via de cliëntenraad van ons ziekenhuis patiënten actief bij de keuzes die we maken.

Het overzicht van onze kwaliteitsindicatoren
van 2015


 

Tergooi
in de lijstjes

   

‘Tergooi neemt in de AD top 100 van 2016 de negenendertigste plaats in. Vorig jaar was dat een twintigste plaats. Het AD kent Tergooi een lage score toe op beroerte, ondervoeding, pijn na operatie, borstkanker en complicaties bij een galblaasoperatie. Een hoge score behaalt Tergooi op medicatie, ondervoeding bij kinderen, ouderen (darmoperaties, delier, heupbreuk), operaties (gebroken heup en het tijdig geven van antibiotica) en alle patiëntkeurmerken.

 

In november 2016 publiceerde Elsevier de resultaten van het onderzoek ‘De beste ziekenhuizen – 2016’. Volgens het onderzoek van Elsevier is Tergooi onderdeel van de kopgroep van ziekenhuizen in Nederland. Vorig jaar behoorde het ziekenhuis tot de algemene winnaars. Ook dit jaar krijgt Tergooi als eindoordeel over 2016 de maximale score van vier bolletjes, maar met een iets lagere score op onderdelen. Ook wat betreft patiëntgerichtheid krijgt Tergooi de maximale score, namelijk vier bolletjes. Voor de beste medische zorg scoort het ziekenhuis met drie bolletjes goed, maar iets minder dan vorig jaar.  

Tergooi scoorde dit jaar met vier uit vier bolletjes maximaal op het onderdeel Patiëntgerichtheid, bestaande uit de subonderdelen Dienstverlening (van praktische service tot voorlichting over ingrepen) en Wachttijden (zijn ze niet te lang?). Op het onderdeel medische zorg scoorde Tergooi dit jaar ook goed met drie uit vier bolletjes, maar iets minder dan in 2015. In dit onderdeel zijn de scores op subonderdelen Veiligheid (is alles rondom het medisch handelen zorgvuldig geregeld?) en Effectiviteit (werken ziekenhuizen volgens de laatste medische inzichten) meegenomen.

Accountantskantoor BDO vergeleek onze financiële prestaties op basis van de jaarrekening met die van 74 andere ziekenhuizen. De score van 9,5 leverde Tergooi plek 11 op in de ziekenhuisranglijst van BDO

 

Veiligheid

Wereldwijd is er veel aandacht voor patiëntveiligheid.
Tergooi volgt de ontwikkelingen op de voet en heeft zelf een uitgebreide aanpak vastgesteld voor het
werken aan veiligheid. Wij noemen dit ons veiligheidsmanagementsysteem (VMS).

Zes maal
veiligheid

1 Patiëntveiligheid

Het voorkomen van aan de patiënt toegebrachte lichamelijke en/of psychische schade door het niet werken volgens de professionele standaarden of door tekortkomingen in het zorgsysteem. 

2 Medicatieveiligheid

Het juist voorschrijven en afleveren en het juiste gebruik van geneesmiddelen. 

3 Apparatuurveiligheid

De aankoop, onderhoud en juist gebruik van medische technologie.
 

 

          

 

 

4 Informatieveiligheid

Het waarborgen van de beschikbaarheid, juistheid en vertrouwelijkheid van alle informatie die nodig is om patiënten verantwoorde zorg te kunnen bieden en overige bedrijfsinformatie.

5 Omgevingveiligheid

Het duurzaam, doordacht en verantwoordelijk omgaan met mens en milieu.

De veiligheid van een ieder die zich bevindt in de gebouwen en op de terreinen van Tergooi.

 

 

 

6 Medewerkerveiligheid

De inrichting van een veilige werkplek en veilige werkomgeving voor alle werkers in Tergooi.

Werken aan veiligheid betekent voor ons dat we afspraken hebben over wat we doen, dat we een cultuur hebben waarin dit vanzelfsprekend is en we elkaar hierop aanspreken, dat we leren van onze fouten, dat we actief nadenken over risico’s in en van onze zorg en dat we onszelf continu verbeteren.

Patiënt
veiligheid

     
In Tergooi hebben we elf thema’s die doorlopend onze aandacht hebben in het kader van de patiëntveiligheid in Tergooi.
 
 
4herkennen en de juiste expertise inzetten om erger te voorkomen. Wij hebben hiervoor een Spoed Interventie Systeem.

Bij opname in ons ziekenhuis en ook bij ontslag stellen wij samen met u een actueel overzicht van uw medicatie vast.

Als u 70 jaar of ouder bent checken we bij opname in ons ziekenhuis of er bij u een risico bestaat op ondervoeding, vallen, delier en fysieke beperkingen; mocht dit zo zijn dan stemmen wij onze zorg hier op af.

1


2
 


3

Wij willen voorkomen dat u een na een operatie een wondinfectie krijgt.

Mocht u een sepsis (bacteriën in de bloedbaan) hebben, dan willen we die snel herkennen en u tijdig de juiste behandeling geven.

Mochten uw vitale functies tijdens het verblijf ons ziekenhuis verslechteren, dan willen we dat vroegtijdig
 

 


 

     
67

8

Bij acute hartklachten weten wij dat ‘elke seconde telt’ en handelen hier naar. Ook de juiste medicijnen en hartrevalidatie maken deel uit van onze zorg. 

Pijn belemmert een goed herstel. Samen met u willen we ervoor zorgen dat u zo weinig mogelijk pijn hebt. Dit doen we door u op gezette tijden te vragen uw pijnbeleving te scoren en indien nodig pijnmedicatie aan te bieden.

Wij zijn extra alert bij medicatie die we u via de bloedbaan toedienen. De vele controlemomenten maken dat uw medicatie veilig wordt klaargemaakt en toegediend.

 
9
10
11 

Wij doen er alles aan om u niet te verwisselen met een ander. Door u vaak te vragen naar uw naam en geboortedatum zorgen wij ervoor dat de juiste patiënt de juiste behandeling of onderzoek krijgt.

Bij sommige radiodiagnostische onderzoeken maken we gebruik van contrastmiddelen. Wij checken alle patiënten of zij risico lopen op nierschade en nemen zo nodig preventieve maatregelen.

Veilige zorg voor zieke kinderen. Wij hebben bij kinderen in het bijzonder aandacht voor: medicatie, pijn, verwisseling en vroegtijdige herkenning van een verslechterende situatie.

 

Afspraken
met partners

   

Als u naar het ziekenhuis gaat heeft u vaak voorafgaand of na afloop van dit bezoek ook te maken met andere zorgverleners, bijvoorbeeld uw huisarts, apotheek, of verloskundige. Om ervoor te zorgen dat ook die zorg goed en veilig is hebben we met verschillende zorgverleners goede afspraken gemaakt:

Zorg

Voor het bieden vanzinvolle, doordachte en duurzame zorg aan onze patiënten werkt Tergooi onder andere samen met de volgende zorgpartners:
Meander Medisch Centrum
GHO-GO

 
Opleiding

Door doorlopend te ontdekken hoe zorg beter kan, groeien onze specialisten en medewerkers dagelijks door wat ze leren en doen. Tergooi werkt voor de tweede kernactiviteit, naast zorg is dat opleiden, onder andere samen met de volgende onderwijspartners: 

Academisch
UMC Utrecht
AMC
VUmc


 

   

MBO
ROC Midden-Nederland
ROC Amsterdam – Gooi en Vechtstreek

HBO
Hogeschool Utrecht
Hogeschool INHolland

Omgeving

Om te bouwen aan een stevige maatschappelijke positie en invulling te geven aan de sociaal-maatschappelijke rol in de

 

(gezondheids)regio Gooi en Vechtstreek werkt Tergooi onder andere samen met:
Gemeente Hilversum
Gemeente Blaricum
Goois Natuurreservaat (GNR)
Hugenholtz Property Group
Merem behandelcentra
Rijkswaterstaat
GGD Gooi en Vechtstreek
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Viore – Centrum voor mensen die leven met kanker

Complimenten

Klachten